Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor Ostenta Media Group

Laatst bijgewerkt: 6-6-2024

Welkom bij Ostenta Media Group. Deze leveringsvoorwaarden hebben betrekking op de levering van onze, foto- en videodiensten aan onze klanten.

1. Dienstverlening

1.1. Wij zullen de overeengekomen foto- en videodiensten leveren zoals beschreven in de offerte of overeenkomst.

1.2. De klant verbindt zich ertoe alle benodigde medewerking te verlenen om de diensten succesvol te leveren, inclusief het verstrekken van benodigde informatie en toegang tot relevante locaties.

2. Leveringstermijn

2.1. Wij streven ernaar om de foto- en videodiensten te leveren binnen een termijn van 14 dagen na de fotoshoot of filmshoot. Bij eventuele revisies van het beeldmateriaal word dit mondeling overlegt met eventueel een nieuw verlengingsdatum.

2.2. Vertragingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, overmacht of het niet tijdig verstrekken van benodigde informatie door de klant kunnen de leveringstermijn beïnvloeden.

3. Betaling

3.1. De klant stemt ermee in de overeengekomen vergoeding te betalen zoals vermeld in de offerte of overeenkomst.

3.2. Betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

4. Aanpassingen en Wijzigingen

4.1. De klant heeft het recht om binnen redelijke grenzen aanpassingen aan te vragen na ontvangst van het eindproduct. Aanpassingen buiten de scope van de overeenkomst kunnen extra kosten met zich meebrengen.

4.2. Wij behouden het recht om de overeengekomen vergoeding aan te passen als gevolg van aanpassingen of wijzigingen die buiten de oorspronkelijke overeenkomst vallen.

5. Intellectuele Eigendom

5.1. Tenzij anders overeengekomen, behouden wij het auteursrecht op alle films en videoproducties die wij leveren.

5.2. De klant verkrijgt het recht om de geleverde foto en videoproducties te gebruiken voor het overeengekomen doel, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet aan onze zijde.

6.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade veroorzaakt door derden.

7. Annulering

7.1. Bij annulering door de klant binnen 2 dagen voor de geplande opnamedatum, kan een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht. In overleg is veel mogelijk en door overmacht van omstandigheden omtrent het weer bij droneshoots of persoonlijke redenen zijn de annuleringsvergoedingen nooit van toepassing. Niemand van ons kan overal invloed op hebben.

8. Contactgegevens

8.1. Voor vragen of opmerkingen over deze leveringsvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected]