Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ostenta Media Group

1. Definities

1.1. Ostenta Media Group, gevestigd aan De Kogge 7 in Hoogeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81488017.

1.2. “Klant”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met het bedrijf voor de levering van video- en/of fotografiediensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte schriftelijk of elektronisch accepteert.

4. Prijs en Betaling

4.1. De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum, op een door het bedrijf aan te geven wijze.

5. Annulering en Wijziging

5.1. Wijzigingen in de opdracht door de klant dienen tijdig en schriftelijk aan het bedrijf te worden gemeld en kunnen leiden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.

6. Intellectuele Eigendom

6.1. Het auteursrecht van alle foto’s en video’s berust bij het bedrijf, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant verkrijgt het recht om de foto’s en video’s te gebruiken voor het overeengekomen doel, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

7.2. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

8. Overmacht

8.1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de opdracht als gevolg van overmacht.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het bedrijf is gevestigd.

10. Slotbepalingen

10.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

10.2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

Door gebruik te maken van de diensten van Ostenta Media Group, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.